Intentieovereenkomst over inrichting Sibelco-groeve

26 maart 2015

De Provincie Limburg heeft vandaag een intentieovereenkomst getekend met het bedrijf Sibelco over de toekomstige inrichting van de zilverzandgroeve in Heerlen en Landgraaf.
De overeenkomst gaat over het zogeheten Plan van Transformatie Sibelco-gebied. Hierin staat dat Sibelco nog twintig jaar zilverzand mag winnen in het gebied. Dat is vijftien jaar langer dan de huidige vergunning, die in 2020 afloopt. Sibelco wil de winning voortzetten omdat er veel vraag is naar zilverzand, dat gebruikt wordt voor hoogwaardig glas. De groeve wordt daartoe uitgebreid in de richting van de mijnsteenberg van de voormalige mijn Oranje Nassau IV.

Gedeputeerde Peter van Dijk is blij dat de intentieovereenkomst is gesloten. ,,Het is tot stand gekomen na een periode van intensief overleg. Hiermee zijn de belangen van grondstofwinning en werkgelegenheid gediend en krijgen de omwonenden, recreanten en natuurliefhebbers er een uniek natuur- en recreatiegebied voor terug, dat een uitbreiding betekent van het natuurgebied Brunsummerheide.”

Sibelco-directeur Mark Stulens zegt in een reactie: “Sibelco is uitermate verheugd dat de intentieovereenkomst met de provincie werd afgesloten en dat uitvoering zal gegeven worden aan het Plan van Transformatie dat samen met de verschillende stakeholders tot stand kwam. Sibelco zal het gebied gefaseerd herinrichten als natuurgebied met zachte recreatiemogelijkheden (o.a. wandel-, fiets, en rolstoelpaden). Tegen 2020 zal reeds meer dan 25% van de groeve zijn heringericht. Sibelco zal het gebied ook overdragen zodat het in de toekomst kan opengesteld worden voor het publiek. We zijn ook zeer verheugd voor onze medewerkers die hierdoor een tewerkstellingsperspectief hebben nà 2020.”

Uiterlijk in 2035 stopt Sibelco met haar commerciële zandwinning. In 2036 moeten alle gebouwen en installaties van Sibelco zijn verdwenen. Het zilverzandbedrijf zal de groeve intussen gefaseerd en aan de hand van harde termijnen afwerken volgens afgesproken plan, de zogeheten B+ variant. Dit inrichtingsplan is uit drie varianten gekozen door een stuurgroep van Sibelco, provincie, de gemeenten Heerlen en Landgraaf en de natuurbeschermingsorganisatie Vereniging Natuurmonumenten.

,,Zoals dit het geval is met de vestiging van Sibelco in Vlaanderen (Nationaal Park bij o.a. Maasmechelen) hopen wij dat deze groeve een hefboom kan zijn voor een verdere recreatieve ontwikkeling van de streek,” zegt Mark Stulens. Het plan voorziet niet enkel in een uitbreiding van het natuurgebied Brunsummerheide, met hoogwaardige natuur, plassen, bossen en hellingen, maar eveneens in recreatiemogelijkheden, zoals een zwemplas, wandel- en fietspaden, een rolstoelpad en een hondenzône. In deze variant blijft een schil van de oude mijnsteenberg aan de kant van de Heerlense wijk Heksenberg behouden. Een deel van de mijnsteenberg verdwijnt omdat er hoogwaardig zilverzand onder ligt. Het vrijkomende materiaal wordt in de groeve bij de herinrichting verwerkt.

Naast de herinrichting van het groevegebied zal Sibelco een financiële bijdrage doen in IBA-Parkstad, een project dat staat voor een transformatie en transitie voor een beter woon, werk, en leefklimaat in Parkstad. Ook zal het bedrijf een bijdrage doen in het beheer en onderhoud van de heringerichte groeve.

Sibelco zal de door haar ingerichte gronden gefaseerd binnen de groeve aan de Vereniging Natuurmonumenten overdragen. In totaal zal er door Sibelco circa € 13 miljoen worden bijgedragen aan het realiseren van het Plan van Transformatie Sibelco-gebied.

Een meedenkgroep van omwonenden heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Plan van Transformatie.

Bron: www.limburg.nl

Limburg kiest voor aanpak overgewicht!

13 maart 2015

De aanpak van overgewicht is een maatschappelijke opgave die de provincie faciliteert. Het gaat om bewustwording, het creëren van prikkels en wegnemen van verleidingen in de leefomgeving van mensen.

Dat zei gedeputeerde Peter van Dijk van Zorg en Welzijn deze week op de conferentie Limburg op Gezond Gewicht in Brunssum. Ruim 150 vertegenwoordigers uit het regionale en lokale bestuur, bedrijfsleven en onderwijs spraken tijdens deze conferentie over succesvolle strategieën in de aanpak van overgewicht, en wisselden kennis en ervaringen uit.
Een van de sprekers was Paul Rosenmöller, landelijk JOGG-ambassadeur. ,,Het is veel moeilijker aangeleerd gedrag af te leren dan om gelijk goed gedrag zo vroeg mogelijk aan te leren,” zei Rosenmöller

De conferentie werd gehouden als vervolg op het Aanvalsplan Overgewicht, dat medio vorig jaar door Van Dijk werd gelanceerd. Dat plan is opgezet omdat er een urgentie is; eenderde van de Limburgers is te zwaar en gaat daar onder gebukt. Er zijn in Limburg relatief veel mensen met suikerziekte of hartaandoeningen. Ook gaan Limburgers gemiddeld jaren eerder dood dan de rest van Nederland.
Het Aanvalsplan Overgewicht richt zich met name op de jeugd waarbij een grote rol is weggelegd voor de 33 Limburgse gemeenten. Zij kunnen via het bewezen programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) het aanvalsplan uitvoeren samen met kinderen, ouders, GGD, huisartsen, sportclubs en supermarkten. De Provincie heeft vorig jaar een miljoen euro uitgetrokken om het JOGG-aanpak te stimuleren.

Daarnaast participeert de Provincie samen met de Universiteit Maastricht en de stichting Movare in het project De Gezonde School, dat komend schooljaar in een aantal scholen in Parkstad van start gaat en eveneens mede gericht is op het voorkomen van overgewicht. De provincie steekt € 7,8 miljoen in dit nieuwe schoolconcept.

Een van de gemeenten die in een vroeg stadium de JOGG-aanpak omarmde, is Brunssum, dat gastheer was voor de conferentie. Wethouder Thomas Gelissen gaf tijdens de conferentie een toelichting op het lokale JOGG-project ‘Brunssum in actie’. Dit project voor de 2.300 leerlingen van het Brunssumse basisonderwijs biedt een mix van voorlichting (‘hoe leef, beweeg en eet je gezond’) en leuke bewegingsactiviteiten.

Bron:www.limburg.nl

Bundeling innovatiekracht Limburgse ouderenzorg noodzakelijk

11 maart 2015

Veel Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) zijn innovatief bezig om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, maar ze weten te weinig van elkaars activiteiten af. Hierdoor worden projecten soms tegelijkertijd op verschillende plekken ontwikkeld. De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) bracht vindingen van 26 Limburgse VVT-organisaties in kaart tussen september 2013 en november 2014. Dit resulteerde in een lijst met 253 innovaties en het rapport ‘Innovaties in de ouderenzorg’, dat onlangs door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid is overhandigd aan Peter van Dijk, gedeputeerde Zorg en Welzijn van de Provincie Limburg. De provincie wil samen met de onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool komend najaar een symposium organiseren om het thema onder de aandacht van professionals in de ouderenzorg te brengen.

De innovaties die beschreven zijn in de inventarisatie variëren van productinnovaties tot proces-, organisatorische of andere innovaties. Voorbeelden zijn het wassen zonder water met speciale washandjes, het stimuleren van beweging met specifieke hulpmiddelen, het efficiënter en cliëntvriendelijker organiseren van de zorg door vaste aanspreekpunten en beperkte personeelswisselingen in de thuiszorg, zorg op afstand door inzet van tablettechnologie en het invoeren van nieuwe woon- en zorgconcepten. Het gedetailleerde overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties laat zien dat verschillende VVT-organisaties op hetzelfde moment met vergelijkbare ontwikkelingen bezig zijn. “Het delen van kennis over de ervaringen die zij hebben is dan ook waardevol zodat voorkomen kan worden dat elke organisatie tegen dezelfde problemen aanloopt en dat onnodig geïnvesteerd wordt in ineffectieve oplossingen”, aldus prof. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht. “Het grote aantal van 253 en de variatie aan innovaties duidt op een groot innovatiepotentieel binnen de Limburgse ouderenzorg. Gezien de ontwikkelingen in de ouderenzorg is het van belang innovaties in te voeren om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.”

Rapport online beschikbaar

Het rapport ‘Innovaties in de ouderenzorg’ én het overzicht van alle innovaties zijn gepubliceerd op de website van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl. Het overzicht dient als basis voor het delen van kennis over innovaties en het leren van elkaars ervaringen in de praktijk, voor het te ontwikkelen beleid en onderzoek naar de effectiviteit. Het overzicht is publiekelijk toegankelijk en kan er toe bijdragen dat kennis over innovaties in de ouderenzorg met elkaar gedeeld worden. Het is voor bestuurders, managers en zorgverleners zoals verpleegkundigen, artsen, paramedici interessant om de database met innovaties te gebruiken om inspiratie op te doen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor problemen waar hun cliënten mee kampen.

Bron: www.limburg.nl

Eenzaamheid op de planken

13 februari 2015

Verbindingen aangaan met anderen en die ook onderhouden is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De Provincie Limburg helpt mensen die daar moeite mee hebben en die daardoor dreigen te vereenzamen. Acteurs van Setheater hebben onlangs in de Roermondse ECI Cultuurfabriek aan de hand van tien projecten op de bühne laten zien wat die ondersteuning heeft opgeleverd.

Ruim drie jaar geleden werd door het Limburgs Parlement de Motie Maatschappelijke Participatie aangenomen. Daarmee werd geld vrijgemaakt om mensen te helpen bij het vinden van aansluiting in de maatschappij. De uitvoering van deze motie loopt nog tot einde van dit jaar.

De feestelijke bijeenkomst  stond in het teken van de nieuwe verbindingen die dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers en de steun van de Provincie zijn ontstaan: verbindingen tussen Provincie Limburg, Setheater, initiatiefnemers en deelnemers. Ook de bijeenkomst zelf inspireerde alle deelnemers en ook daar werden nieuwe verbindingen gelegd. Alle projecten ondersteunen mensen bij het aangaan van verbindingen, met jezelf en met anderen. Vaak zijn deze projecten gericht op mensen, die door een beperking een extra drempel ervaren in het aangaan van verbindingen. Het gaat daarbij zowel om fysieke of mentale beperkingen, alsook psychische problematiek, mensen met een detentieverleden of een taalachterstand.

Gedeputeerde Peter van Dijk van Zorg en Welzijn feliciteerde iedereen met de resultaten op die avond. Hij kijkt erg tevreden terug en is enthousiast over hoe alles verlopen is. ‘ We wilden deze keer het onderwerp op een creatieve manier onder de aandacht brengen. Dat is goed gelukt. Ik vond het erg leuk en vooral verrassend,’ aldus Peter Van Dijk.

De gasten van de avond waren leden van Provinciale Staten, projectleiders, medewerkers van diverse organisaties en vooral veel vrijwilligers, van diverse pluimage. Zoals treffend verwoord werd door één van de genodigden: ‘het gaat niet om één speciale groep mensen. Hebben we immers niet allemaal onze beperkingen?’

We spreken van gevoelens van eenzaamheid als iemand zich niet voldoende verbonden voelt met anderen, als iemand iets mist in de verbindingen met andere mensen.

Bron:Provincie Limburg

Provincie geeft extra impuls voor uitrol Gezonde School vignet in Limburg

9 februari 2015

De Provincie Limburg trekt € 170.000,- euro uit om de uitrol van het (landelijke) vignet Gezonde School bij de Limburgse basisscholen te realiseren. De Provincie Limburg is hiermee de eerste provincie in Nederland die in de Gezonde School investeert. Het geld wordt onder andere ingezet voor het begeleiden van de basisscholen om tot een vignet Gezonde School te komen en voor de inzet van een activiteitenbudget. Het doel is dat in 2016 veertig Limburgse basisscholen het Gezonde School vignet met een themacertificaat behalen.

De Provincie Limburg ambieert een gezonde Limburgse bevolking. Waarbij kwalitatief goede (gezondheids)zorg voor alle inwoners van Limburg in voldoende mate beschikbaar wordt gehouden. Verantwoordelijke jeugdzorg gedeputeerde Peter van Dijk: ’Voor goed onderwijs is een gezonde leefomgeving een voorwaarde. Elke school in het basisonderwijs moet gezond gedrag bevorderen, zodat leerlingen en leraren daar veilig en prettig kunnen leren en werken. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor een school dat zij op de goede weg is. Voor de Provincie is het een stimulans die wij dan ook zeker willen aanjagen.’

De Provincie stimuleert en faciliteert initiatieven die aandacht hebben voor structurele gezondheidsbevordering via het basisonderwijs. Het vignet Gezonde School is daarop gericht. Om de realisatie mogelijk te maken, heeft de Provincie Limburg besloten om aanvullend aan het landelijk ondersteuningsaanbod een extra impuls te geven door het verlenen van een subsidie van € 170.000,- euro. Ook is het streven om een platform te ontwikkelen waar de basisschool na beëindiging van de provinciale subsidie terecht kan om alsnog het vignet te behalen.

De uitrol van het vignet Gezonde School in het basisonderwijs wordt uitgevoerd door een samenwerking tussen de GGD Zuid-Limburg, de GGD Limburg-Noord, het Huis voor de Sport Limburg en de Gezonde School Adviseur Zuid-Nederland.

Vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde school is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. De school richt zich hierbij op één of meerdere thema’s. De acht themacertificaten zijn: voeding, sport en bewegen, roken en alcohol, hygiëne, huid, gebit en gehoor, sociaal – emotionele ontwikkeling, relatie en seksualiteit, fysieke veiligheid en milieu.

Bron: Provincie Limburg

Limburgse moslimorganisaties slaan handen ineen

22 januari 2015

Gedeputeerde Peter van Dijk juicht het initiatief toe: “Radicalisering moet eerder worden gesignaleerd”.

De Limburgse Islamitische Raad en de Limburgse maatschappelijke organisaties Provinciaal Platform Minderheden en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit slaan de handen ineen om radicalisering onder moslimjongeren eerder te signaleren. Gedeputeerde Peter van Dijk (jeugd, welzijn, zorg en media) is blij met het initiatief en heeft bij de ontwikkeling van de plannen zijn medewerking toegezegd. “Moskee, school en ouders kunnen het niet meer alleen”, zeggen initiatiefnemers en gedeputeerde samen.

Aanpakken
“Wij zijn het helemaal zat”, zeggen Bouchaib Saadane en Aissa Meziani respectievelijk voorzitter van de Limburgse Islamitische Raad en het Provinciaal Platform Minderheden. Strafbaar radicalisme en jihadisme kan niet hard genoeg worden aangepakt. Dat is in goede handen van justitie en politie. Bouchaib Saadane en Aissa Meziani: “Die aanpak is niet alleen nodig omdat het onze veiligheid en grondrechten aantast. Moslimextremisme bepaalt ook de beeldvorming over moslims en islam”. Peter van Dijk: “Zo’n beeldvorming zet moslims in een onjuiste hoek. Het overgrote deel heeft niets op met extremisme”.
Voorkomen
Repressie alleen is niet voldoende. Moslimextremisten en jihadisten waren ooit ‘gewone’ inwoners van ons land. Daarom moet er bij (moslim)jongeren eerder oog zijn voor het moment waarop hun gedrag radicaliseert. “Net als bij niet moslimgezinnen is de eerste stap dan het gezin”, zegt Peter van Dijk. “Ben ik een ouder die in de opvoeding alleen maar afgeeft op de Nederlandse cultuur, die zijn kinderen altijd naar arabische zenders laat kijken en die geen idee heeft dat zijn kind op een zolderkamertje via internet bevestiging zoekt bij het gevoel dat hij wordt uitgesloten?”, zeggen Bouchaib Saadane en Aissa Meziani.

Opvoeding
Met ondersteuning van de Provincie Limburg willen de Limburgse Islamitische Raad, het Provinciaal Platform Minderheden en de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit samen hun mogelijkheden versterken. En zich richten op ouders en kinderen met en zonder moslimachtergrond. Ouders met een moslimachtergrond moeten bewust worden gemaakt van de waarde die opvoeding bij radicalisering heeft; niet moslimouders en hun kinderen dienen meer over andere religies te worden geïnformeerd, gericht op onderlinge verdraagzaamheid. Dit gebeurt nu ook al, maar volgens de initiatiefnemers kan het gerichter, intensiever en nog meer ingestoken vanuit de moslimgemeenschap zelf.
Lange weg
Bouchaib Saadane en Aissa Meziani realiseren zich dat “een lange weg” te gaan is. “Juist omdat ze het zat zijn, is de moslimgemeenschap er rijp voor. Dat moment moeten we gebruiken”, zeggen ze.
Vanuit zijn programma ‘Veilig opvoeden en opgroeien’ ziet Peter van Dijk mogelijkheden om intensiever op opvoeden in te zetten. Gemeenten, welzijnsinstellingen en scholen zijn daarin nu al actief. Samen met de moslimorganisaties wil hij voor de ontwikkeling van dat programma de handen op elkaar krijgen van veel partijen. “Wij gaan dat programma niet zelf uitvoeren. Ik wil partijen stimuleren om nog sterker dan nu gebeurt in te zetten op het stoppen van radicalisering en polarisering”, aldus Peter van Dijk.
Samen aan de slag
Moslimorganisaties ondersteund door de Provincie Limburg gaan op korte termijn aan de slag om met andere relevante partijen sterker in te zetten op voorlichting op basisscholen en brugklassen over religies, maar ook op opvoedingsondersteuning naar moslimouders. Samen met gemeenten wordt bekeken of het thema radicalisering en polarisering op maat van een gemeente of een regio gericht van acties kan worden voorzien.

Beek tegen terreur

9 januari 2015

Tijdens de bijeenkomst ‘Beek tegen terreur’ heb ik samen met Ralf Krewinkel een krachtig pleidooi gehouden voor de vrijheid van meningsuiting. Het was een waardige bijeenkomst bij het vrijheidsmonument in de gemeente Beek.

Dames en Heren,
Fijn dat u hier vanavond samengekomen bent, hier bij het Vrijheidsmonument in Beek.
Want allemaal, u en ik, zijn we geschrokken, verbijsterd en boos over het geweld en de gebeurtenissen gisteren in Parijs. Verschrikkelijk en nauwelijks te bevatten wat er is gebeurd. Je verstand staat dan even stil.
Burgemeester Krewinkel heeft u net opgeroepen om samen te blijven opkomen voor een vrije samenleving. Dat is uit mijn hart gegrepen. Want wat in Parijs is gebeurd kunnen en mogen we niet accepteren. Deze aanslag is er een op ons allemaal, op de vrijheid en tolerantie die wij koesteren.
Het vrije woord – en natuurlijk denken we hier vandaag aan het weekblad Charlie Hebdo in Parijs – is immers een groot goed in onze samenleving. Een hoeksteen voor onze democratie. En dat geldt natuurlijk voor alle vormen van het vrije woord. Gesproken, geschreven, getekend; in beeld of geluid.
Als mediagedeputeerde van onze Provincie Limburg sta ik daar voor. Het vrije woord, een vrije pers – we zijn het zo gewoon – maar we moeten het telkens en juist ook nu met alle kracht verdedigen tegen lieden die de uitingen van dat vrije woord niet kunnen velen. Die daaraan daden verbinden van agressie, geweld, dood en verderf. Het vrije woord is – ik zeg het nog maar een keer – het vrije woord is een groot goed, een verworvenheid die we ons niet af laten nemen. Nooit en door niemand. Mijn boodschap is dan ook: blijf van onze journalisten af ! En, kijkend naar wat gisteren in Parijs is gebeurd, evenzeer: blijf van onze politiemensen af !
Wederzijds respect en tolerantie. Dat zijn onze waarden. We moeten hier aan vasthouden, er met z’n allen achter blijven staan. Dat niet alleen, we moeten die waarden gezamenlijk uit blijven dragen. Met alle kracht die we hebben. Daarom doet het goed dat u hier met zovelen bent, dat we in Nederland en in de hele wereld met zoveel mensen vandaag de straat op gaan om daarvoor pal te staan !
Dames en Heren,
Ik ga afsluiten. En hoe kan ik dat beter doen dan door hier ook aan te halen wat al door duizenden en nog eens duizenden mensen gisteren en vandaag gezegd, gescandeerd en geschreven is, de leus die ons gevoel en onze betrokkenheid het beste samenvat. Ik wil het graag hier ook zelf zeggen: Je suis Charlie !
Dank voor uw aandacht.

Milieu thuis en op kantoor onnodig slecht

17 november 2014

Door vrij simpele ingrepen kan het milieu thuis, op school, in bedrijven en op kantoren sterk worden verbeterd. Nu worden veel mensen ziek van het binnenmilieu door opeenhoping van vocht, stof en gassen.

Dat bleek vandaag tijdens het Internationaal symposium over binnenmilieu in Roermond, waar vertegenwoordigers van de Belgische, Duitse en Nederlandse grensregio bijeen waren om elkaars ervaringen op dit gebied te delen. Elk land pakt dit probleem op haar eigen manier aan. Gepleit wordt voor een grensoverschrijdende harmonisatie van werkwijzen op dit gebied en het delen van kennis. Het symposium werd dan ook mede mogelijk gemaakt door de EU.

,,De provincie gaat voor een betere gezondheid van de Limburgers,” zei Limburgs gedeputeerde Peter van Dijk van Zorg en Welzijn tijdens het symposium. ,,Daarbij is het verbeteren van het binnenmilieu een prioriteit. We renoveren nu op grote schaal huizen in Limburg. Onder meer door een betere isolatie. Maar met het voortvarend aanpakken van de energiekosten moet niet het volgende gezondheidsprobleem gecreëerd worden. Dan komen we van de regen in de drup.”

Volgens hem wordt soms niet goed nagedacht bij het ontwerp van gebouwen over

Ventilatie waardoor frisse lucht van buiten kan binnenkomen. ,,De bouwwereld en de gezondheidswereld trekken nog te weinig met elkaar op. Vaak zijn er wel bouweisen, maar worden ze niet of niet goed toegepast.” Daarnaast speelt volgens de gedeputeerde ook het gedrag van de bewoners een belangrijke rol. ,,De bewoners moeten natuurlijk niet zelf de ventilatiekanalen die er zijn gaan dichtkitten.”

Het project wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma “Deutschland-Nederland 2007-2013” door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het kaderproject 3 “Integratie en maatschappij / People to People” van de euregio rijn-maas-noord medegefinancierd. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de euregio rijn-maas-noord.

Bron: Provincie Limburg

Flinke impuls voor Brightlands Maastricht Health Campus

14 november 2014

De Brightlands Maastricht Health Campus ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Er komt een nieuw markant gebouw, Mosae Vita, hét visitekaartje van de campus. Dit wordt een broedplaats voor zorginnovaties van patiënt, huisarts, specialist, wetenschapper en ondernemer samen. Daarnaast krijgt het gebied een facelift om de campus als zodanig meer uitstraling te geven met ontmoetingsplekken in een parkachtige omgeving.

Een en ander is vandaag gezamenlijk bekend gemaakt door de grondleggers van de campus; de Universiteit Maastricht (UM), azM/Maastricht UMC+ en de Provincie Limburg, evenals de gemeente Maastricht.

Mosae Vita

Mosae Vita is een innovatief concept gericht op het gezond houden en gezond maken van de Limburgse bevolking. Mosae Vita is dus veel meer dan een gebouw. Het is een nieuw concept waaruit door een wisselwerking met het zorgveld (patiënten, huisartsen, specialisten, wetenschappers en ook mkb-bedrijven) zorginnovaties voortvloeien. Burgers kunnen hier straks kennis en kunde ophalen om dit toe te passen in hun dagelijks leven. De filosofie achter Mosae Vita is de aandacht in de gezondheidszorg te verleggen van gezond maken naar gezond blijven door bijvoorbeeld adviezen op het gebied van leefstijl, voeding en beweging. Het wordt een ‘levend lab’ waar nieuwe vindingen meteen getest en daarna te gelde gemaakt kunnen worden. De verwachting is dat Mosae Vita nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, dat er nieuwe bedrijven door ontstaan en het concept enkele honderden indirecte banen creëert. Als alles volgens plan loopt wordt Mosae Vita in 2017 geopend.

Het beoogde nieuwe gebouw wordt met een uitgesproken architectuur het hart van campus. De campusorganisatie gaat een belegger zoeken voor de financiering. Er is al een voorlopig ontwerp gemaakt, maar dat wordt verder uitgewerkt. De provincie financiert de voorbereidingskosten voor en stopt – mogelijk met partners – geld in een huurgarantiefonds om beleggers te interesseren. Er zijn al meerdere huurders. Daarnaast hebben ook TNO, Nutricia, Vermaat Groep, Medtronic en Motek Medical interesse getoond in samenwerking.

Voorzitter Guy Peeters van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+: ,, Mosae Vita staat voor een gezond leven voor alle Limburgers! Door met verschillende partijen samenwerking te zoeken, zijn we als Maastricht UMC+ in staat onze kennis en kunde ten aanzien van gezondheid en gezond leven, te vertalen naar praktische waarde voor de Limburgse bevolking. Dat draagt ook bij aan het op lange termijn betaalbaar houden van de zorg. Bovendien geeft het de economie een impuls door het creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van het vestigingsklimaat.”

,,Dit past precies in de Limburgse zorgagenda,” reageert gedeputeerde Peter van Dijk van Welzijn en Zorg. ,,Met het doorontwikkelen van deze campus dragen we bij aan een gezonde Limburgse bevolking. Het is van belang dat Mosae Vita toegankelijk wordt voor alle mensen en dat wordt samengewerkt met de andere campussen.” Gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken: ,,De campus moet niet alleen voor de huidige bewoners en gebruikers aantrekkelijker worden gemaakt, maar vooral ook voor nieuw te vestigen bedrijven en instellingen.”

Gebiedsontwikkeling

UM, azM/MUMC+, provincie en gemeente onderschrijven een structuurvisie waarin de komende jaren het campusterrein onder handen wordt genomen. De huidige locatie is gedateerd en moet op de schop. Dit gebeurt in twee fasen. Eerst wordt in de komende vier jaar de openbare ruimte van de campus aangepakt. In het hart van de campus komt onder andere een park dat wordt ingericht om ontmoetingen, inspiratie, buitenactiviteiten en sport te stimuleren.De kosten van de eerste fase bedragen een kleine € 10 miljoen. Voor de tweede fase hebben partijen de intentie om nadere plannen te ontwikkelen om de nog braakliggende terreinen op de Brightlands Maastricht Health Campus te ontwikkelen tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven en instellingen.

Wethouder Gerdo van Grootheest: ,,We willen van de campus een levendige, groene en dynamische omgeving maken waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Een uitnodigende openbare ruimte werkt stimulerend. De transformatie hiervan is dus cruciaal en zal door de gemeente, in samenwerking met onze partners, al in de eerste fase uitgevoerd worden.”

Campus

De Brightlands Maastricht Health campus is nu al een kweekvijver voor nieuwe vindingen op het gebied van gezondheidszorg. Zo wordt al langjarig baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van suikerziekte (de Maastricht Studie). Sinds vorig jaar wordt er met zeer sterke scanners (Scannexus) onderzoek gedaan naar menselijk gedrag en hersenziekten als Alzheimer, Parkinson en multiple sclerose (MS).

De komst van drie nieuwe onderzoeksgroepen met hoogleraren zet de Brightlands Maastricht Health Campus op de kaart als plaats waar research excellentie en technische faciliteiten samen komen. Op en rond Brightlands Maastricht Health Campus wordt in de komende jaren voor enkele honderden miljoenen geïnvesteerd in research & development. Naast de investering in R&D wordt samen met Medtronic geïnvesteerd in een toonaangevend trainingsfaciliteit waar cardio vasculaire specialisten worden getraind in de laatste nieuwste operatietechnieken. Er komen inmiddels bezoekers uit de hele wereld op af. Daarnaast werkt Maastricht UMC+ momenteel aan een grote uitbreiding van het ziekenhuis (€ 90 miljoen) met onder meer een nieuw OK-complex, MRI-centrum, laboratoria en werkplekken. De Universiteit Maastricht is onlangs gestart met een totale herbouw van het universitair sportcentrum waar niet alleen gesport kan worden maar wat ook een van de ontmoetingspunten kan worden voor al die mensen die dagelijks op de Brightlands Maastricht Health Campus komen. Van het sportcentrum kunnen straks niet alleen studenten maar ook scholen en verenigingen gebruik gaan maken.

Bron: Provincie Limburg

Limburg lanceert aanvalsplan overgewicht

29 augustus 2014

Binnen twee jaar moet heel Limburg bezig zijn met de aanpak van overgewicht. Dat is nodig, want van alle Limburgers is eenderde te zwaar. Dit blijkt uit het aanvalsplan overgewicht, dat gedeputeerde Peter van Dijk van Zorg en Welzijn vandaag lanceert om Limburgers door een prevenieve aanpak op een gezonder gewicht te krijgen. De Provincie trekt hiervoor bijna een miljoen euro uit.

,,Cijfers tonen aan dat ingrijpen niet langer kan worden uitgesteld,” zegt Van Dijk.

Veel Limburgers wegen meer dan goed voor hen is; 355.000 Limburgers zijn gewoonweg te zwaar. Dat is veel te veel. We lopen daarmee landelijk echt uit de pas. Limburgers eten ongezond en bewegen te weinig. Dat is wat er aan de hand is. Bovendien gaan steeds meer Limburgers gebukt onder hun overgewicht, krijgen suikerziekte of hartproblemen. Ook bij Limburgse kinderen is overgewicht en obesitas sterk toegenomen. We moeten nu echt met zijn allen aan de slag.”

Zijn aanvalsplan overgewicht bevat een uitvoeringsprogramma. Dat is een leidraad voor gemeenten om het plan handen en voeten te geven. Want Van Dijk wil dat alle 33 gemeenten er serieus werk van gaan maken op lokaal niveau. Het accent ligt bij de jeugd en de opvoeders. Niet alleen ouders, maar ook onderwijzers en leraren evenals de professionals in de zorg. Vooral de steden in Zuid-Limburg, waar het probleem het grootst is, moeten nu aan de slag. Gemeenten kunnen rekenen op financiële steun van de provincie bij de uitvoering.

Enkele gemeenten zijn al begonnen. Koploper is Roermond. Die gemeente is al een jaar bezig met het landelijke programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Onder de paraplu van de gemeente wordt samengewerkt met scholen, buurtsupers, sportclubs, huisartsen en woningcorporaties om gezonder te eten en meer te bewegen. Brunssum en Maastricht hebben zich hier afgelopen voorjaar bij aangesloten en nu zijn ook zeven Noord-Limburgse gemeenten hiermee aan de slag.

De Provincie gaat onder andere de Maastricht Health Campus, GGD, Greenport Venlo, Limburgs drinkwatermaatschappij WML, zorgverzekeraar CZ en huisartsenorganisaties actief betrekken om de gemeenten te helpen. ,,Ik ben er van overtuigd dat – als iedereen meedoet – we binnen enkele jaren onder de landelijk gemiddelde overgewichtscijfers duiken en Limburg een stuk gezonder wordt,” aldus Gedeputeerde Van Dijk.

Bron: Provincie Limburg

Peter van Dijk

Peter van Dijk

Voor mij zijn ‘anderen helpen’ en ‘samen doen’ heel belangrijk in het leven. Dat probeer ik te doen vanuit een open houding, zonder vooroordelen. Zo werk ik dagelijks als huisarts, zo werk ik in de politiek. De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving waarin deze waarden centraal staan. Waar we eerlijk delen. Waar voldoende kansen zijn voor iedereen die wil en er hulp is voor degene die (even) niet kan.

Lees meer over Peter
Missie en kernboodschap

@phvandijk op twitter:

PvdA Limburg PvdA Limburg
vDM